Alkohol-, tobak- och drogpolicy för Sunnerbo Bowlingklubb

 

Sunnerbo Bowlingklubb bedriver en ideell verksamhet som ska verka för att medlemmarna mår bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt. Genom vår ordinarie verksamhet blir medlemmarna delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig verkar förebyggande. Vuxna inom klubben skall i alla lägen se sig som förebilder. Klubben får aldrig förknippas med dåligt uppförande av något slag. Utgångspunkten är att vår förening skall utgöra en trygg miljö. Föräldrar skall med förtroende kunna integrera sina barn i verksamheten. Detta ställer även krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Sunnerbo Bowlingklubb tar ställning mot alla former av droger

Narkotika och dopingpreparat

Narkotika och dopingpreparat är inte i någon form förenligt med vår verksamhet. Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag.

Tobak

Ungdomar under 18 år och ledare för dessa, får ej använda tobak inom vår verksamhet. Föreningen skall verka för en tobaksfri miljö. Det handlar inte om att vuxna snusare/rökare skall sluta, utan om att våra ungdomar inte skall börja.

Alkohol

All verksamhet i bowlinghallen, i vår regi, skall vara alkoholfri. Vi tillåter inte våra medlemmar under 18 år att nyttja alkohol under föreningens aktiviteter, varken under eller i samband med träning eller tävling. Ledarna skall föregå med gott exempel och avhålla sig från detta i klubbens verksamhet.

För vuxna och ledare är det mycket viktigt att de ser till att vara goda förebilder vad gäller alkohol. I de fall det kan förekomma alkohol i anslutning till ett evenemang skall samtliga närvarande vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara.

Handlingsplan i arbetet mot droger

Ledare ges redskap att resonera kring tobakens och alkoholens negativa effekter på både hälsa och idrottsliga prestationer.

En förebyggande diskussion kring alla former av droger skall finnas med som ett naturligt inslag i verksamheten med våra ungdomar.

Om någon medlem befaras använda eller påträffas brukande av narkotika eller dopingpreparat skall föreningens styrelse underrättas. Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare, polis och/eller sociala myndigheter.

Om någon medlem påträffas med att bryta mot alkohol- eller tobakspolicyn vid föreningens verksamhet skall föreningens styrelse underrättas. Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare om det rör sig om en minderårig. Erinran om att följa alkohol- och tobakspolicyn skall ske vid första tillfället.

För vuxna som gör upprepade policyöverträdelser skall styrelsen kalla till ett möte med vederbörande. Vid mötet diskuteras föreningens förhållningssätt till alkohol och tobak.

 

Ljungby 2011-02-10